Soțul sau soția precum și copiii de militar sau polițist se pot angaja în MAI, fără concurs

Foto: Academia de Politie

Foto: Academia de Politie

Ministerul Afacerilor Interne actualizează legislația pentru a clarifica regulile pe care trebuie să le îndeplinească soțul / soția, precum și copiii militarilor și polițiștilor care doresc să se angajeze fără concurs sau examen în structurile ministerului.

Potrivit mediasinfo.ro, proiectul supus dezbaterii publice în 16 iunie a.c. modifică unele acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 1. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014, se modifică după cum urmează:

La articolul 22 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) îndeplineşte condiţiile legale şi criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (4) lit. b)-d) şi alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) şi art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;”
Condițiile la care se face referire în paragraful de mai sus sunt redate integral mai jos:

Art. 6 (Ordinul MAI nr. 140/2016 – Anexa nr. 2)

(1) Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor sunt următoarele:

a)să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b)să cunoască limba română, scris și vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d)să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f)să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j)să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

(4) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților prevăzuți la alin. (1) la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, sunt următoarele:

b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
c) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
d) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

(7) Candidații care au fost declarați „admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Art. 6. (Ordinul MAI nr. 177/2016 – Anexa nr. 2)

(1) Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare, precum și pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt următoarele:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidații la examenele de admitere în instituțiile de învățământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 7. – (1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, forma de învățământ cu frecvență, în vederea formării profesionale inițiale ca militar, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

d) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

e) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

Art. 11. – Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ, precum și persoanele care au fost declarate „admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Modificări aduse în articolul 26 al Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 35/2014:

„Art. 26. – (1) Pentru a fi numiţi în funcţii de poliţist în unităţi ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soţul poliţistului trebuie să îndeplinească condiţiile legale şi criteriile specifice, prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) şi (4) lit. b)-d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru a fi angajaţi ca personal contractual în unităţi ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soţul poliţistului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia muncii.”
Un al doilea act normativ – Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, va fi modificat după cum urmează:

La articolul 29 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) îndeplineşte condiţiile legale şi criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1) şi alin. (4) lit. b)-d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) şi art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;”

Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33 – (1) Pentru a fi numiţi în funcţii militare în unităţi ale MAI, fără examen sau concurs, copiii aflaţi în întreţinerea personalului militar rănit ori decedat, precum şi soţul acestuia trebuie să îndeplinească condiţiile legale şi criteriile specifice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Pentru a fi încadraţi în funcţii civile, fără examen sau concurs, în unităţi ale MAI, copiii aflaţi în întreţinerea personalului militar rănit ori decedat, precum şi soţul acestuia trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia muncii.”
În afara condițiilor prezentate deja, se introduce și cerința îndeplinirii condițiilor art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 2 la OMAI nr. 177/2016. Acesta prevede astfel:

Art. 10.

(1) Candidații recrutați în vederea încadrării directe care intenționează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Prezentul proiect s-a aflat în dezbatere publică până la data de 6 iulie 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *